Algemene Voorwaarden  


Inschrijving gaat via het aanmeldingsformulier.


Door ondertekening van het formulier verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven van de zanglessen bij Zingzingzing.


Minderjarigen dienen het formulier te laten ondertekenen door een ouder of verzorger.   


Opzeggen dient per e-mail te geschieden, of schriftelijk te gebeuren.Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de maand volgend op die waarin wordt opgezegd (datum brief of e-mail).


Na opzegging wordt berekend hoeveel het cursusgeld tot en met de laatste lesdatum bedraagt. Omdat het lesgeld in 1 of 2x of in gelijke termijnen wordt betaald volgt een eindafrekening indien blijkt dat er teveel of te weinig lesgeld is voldaan.


Starten met lessen is bij voldoende plaats gedurende het gehele seizoen mogelijk.

Bij het niet kunnen plaatsen van een medecursist of bij het wegvallen van een medecursist halverwege het seizoen bij de duolessen wordt de duoles omgezet naar de lesvorm individueel 20 of 30 minuten. 


Indien de tarieven voor het seizoen gewijzigd worden, wordt hiervan tijdig melding gemaakt via de website.


Het lesgeld bij maandelijkse betaling is een vast maandbedrag, waarbij er is uitgegaan van het aantal lessen dat gegeven wordt per seizoen x het bedrag van 1 les verdeeld over de lesmaanden. Het laatste maandbedrag kan afwijken.  


Het lesgeld kan in 1- of 2x voldaan worden. Indien het lesgeld in maandelijkse termijnen wordt voldaan dient dit vóór de 5e van de betreffende maand op de rekening te zijn bijgeschreven. Laatste termijn dient vóór 1 juli te zijn voldaan.


Voor het nogmaals moeten sturen van een betalingsherinnering kan      

 € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.


Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen zullen alle invorderingskosten voor rekening van de cursist komen.


Indien door ziekte of andere omstandigheden de cursist een les moet verzuimen moet dit tijdig worden doorgegeven. De cursist heeft geen recht op restitutie van het lesgeld indien hij/zij op het afgesproken tijdstip de les verzuimt. De les komt te vervallen.


Bij ziekte of afwezigheid van de docent worden er door de cursist binnen een cursusjaar tenminste 2 lessen doorbetaals. Bij afwezigheid vanaf de derde les wordt deze les(sen) ingehaald. Indien dit ook niet mogelijk is wordt het lesgeld gerestitueerd vanaf de derde uitgevallen les.       

Inschrijfformulier  Zing Zing Zing 


Gegevens cursist:


Voornaam..............................................................................................................................................m/v


Achternaam...................................................................................................................................................


Geboortedatum...........................................................................................................................................


Adres....................................................................................................................................................................


Postcode............................................................................................................................................................


Plaats...................................................................................................................................................................


Telefoon privé................................................................................................................................................


Telefoon mobiel ..........................................................................................................................................


Telefoon werk.................................................................................................................................................


E-mail .................................................................................................................................................................


Lesvorm..............................................................................................................................................................


Naam school (optioneel) .....................................................................................................................Gegevens betalingsplichtige (indien anders dan hierboven aangegeven)Naam / voorletters...........................................................................................................................m/v


Adres....................................................................................................................................................................


Postcode...........................................................................................................................................................


Plaats...................................................................................................................................................................


Telefoon privé.................................................................................................................................................


tel: 06  .................................................................................................................................................................


E-mail..................................................................................................................................................................Opmerking.......................................................................................................................................................Hoe kwam u in contact hiermee? 

advertentie/ website Zangpodium / anders*Ik verklaar mij akkoord met deze algemene- en betalingsvoorwaardenHandtekening,...............................................................Datum................................................................

 

 

 

  Inschrijfformulier 

Dit is een pdf versie van het inschrijfformulier, die uitgeprint, ingevuld daarna ingescand en teruggemaild of meegenomen kan worden